100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-10-10

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : แรงจูงใจของการรับใช้
เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12-21
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย