100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-09-26

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : เรียนรู้จากเลาดีเซีย
วิวรณ์ 3:14-22
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย