100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-09-12

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ขั้นตอนในการเติบโตในพระเยซูคริสต์
1 เปโตร 1:23-2:5​
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย