100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-09-05

อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ หัวข้อ : ยืนหยัดอย่างมั่นคง
ยอห์น 11:19-44​
โดย อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์

นมัสการภาคบ่าย