100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-08-22

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : มารดา คือ Mother
ปฐมกาล 3:20​
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ

นมัสการภาคบ่าย