100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-08-08

ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร หัวข้อ : The Three Marys นางมารีย์ทั้งสาม
ลูกา 1:30-31, 8:2; ยอห์น 12:1-3
โดย ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร

นมัสการภาคบ่าย