100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-08-01

ผป.ผศ.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา หัวข้อ : เริ่มต้นใหม่
1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-16
โดย ผป.ผศ.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา

นมัสการภาคบ่าย