100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-07-25

อ.หฤทธิ์พันธุ์ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : มากกว่าการนมัสการ
ยอห์น 4:39-42
โดย อ.หฤทธิ์พันธุ์ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย