100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-07-11

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : บทเพลงแห่งความหวังใจ
ฮาบากุก 3:17-19
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย