100 ปี สืบสานและส่งต่อ

เมษายน 2022 : เดือนแห่งการสืบสานศรัทธา

เทศนา ภาคบ่าย 2012-08-26

Pakorn Mangkornpan หัวข้อ: ชีวิตในพระวจนะ
มัทธิว 5:17-20

โดย อ.ภากร มังกรพันธุ์