100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เทศนา ภาคบ่าย 2012-08-12

โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์