100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2018-09-23

ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร หัวข้อ : พระคัมภีร์ของใคร
สดุดี 119:105-106
โดย ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร

นมัสการภาคบ่าย

เทศนาถาคบ่าย