100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เทศนา ภาคบ่าย 2012-07-22

หัวข้อ: พระพรแห่งการสรรเสริญ
สดุดี 103:1-5,17-18

โดย ศจ.วิชัย จันทร์หิรัญโชติ