100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เทศนา ภาคบ่าย 2012-07-15

หัวข้อ: คุณค่าของเพลงสรรเสริญพระเจ้า
อพยพ 15:1-3

โดย ศจ.สันติ แดงเรือน