100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-12-25

ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ หัวข้อ : พระเยซูผูกอปรด้วยพระคุณ
2 โครินธ์ 8:1-15
โดย ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ