100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการวันตั้งพิธีมหาสนิทฯ 2014

Holy Communionหัวข้อ: จงรับกินและดื่มทุกคนเถิด
มัทธิว 26:26-29
โดย ศจ.สันติ  แดงเรือน