100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ วันพุธรับเถ้า 2022

Ash Wednesdayหัวข้อ: อธิษฐานก่อน
มาระโก 14:32-38
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน