ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการวันตั้งพิธีมหาสนิทฯ 2021

By: ทวิพงศ์ พันธุพงศ์.

Holy Communionหัวข้อ: อาหารมื้อสุดท้าย
มาระโก 14:12-21

โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์