100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2014-04-13

Paul SmithJesus: I Lay Down My Life
John 10:14-18
Paul Smith