100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2014-03-23

Rev.Karl DahfredGod's Faithful Love
Hosea 1:2-3, 2:1-3-5
Rev.Karl Dahfred