100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2014-02-23

Paul SmithJesus Brings Glory to The Father
John 13:31-32, 14:9-14
Paul Smith