100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2014-02-16

Paul SmithJesus is The Way to God
Mat 1:21, Jhn 14:6, Act 4:12
Paul Smith