100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2013-12-15

Paul SmithJesus Loves His People
John 13:1, 15:9-17
Paul Smith