100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2013-10-20

Paul SmithJesus is The Entrance of The Sheep-pen
John 10:1-5, 7-9
Paul Smith