100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English service 2013-07-28

Karl DahlfredThe Pharisee and the Tax Collector
John 18:9-14
Karl Dahlfred