100 ปี สืบสานและส่งต่อ

ธันวาคม 2022 : เดือนแห่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

English Service 2022-10-16

Aj. Motan Konyak The Third Servant
Matthew 25:14-30
By Aj. Motan Konyak

Full Service