100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กันยายน 2022 : เดือนแห่งเยาวชนและการศึกษาพระวจนะ

English Service 2022-09-04

Aj. Motan Konyak Curb Your Pride
1 Peter 5:1-6
By Aj. Motan Konyak

Full Service