100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2022-05-22

Aj. Motan Konyak His Mission - Our Mission
Matthew 28:16-20
By Aj. Motan Konyak

Full Service