100 ปี สืบสานและส่งต่อ

เมษายน 2022 : เดือนแห่งการสืบสานศรัทธา

English Service 2022-04-24

Aj. Motan Konyak God wills and Purposes
Proverbs 16:9
By Aj. Motan Konyak

Full Service