100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

English Service 2021-07-04

Aj.Motan Konyak Are You an Active Christian?
James 1:21-27
By Aj.Motan Konyak

Full Service