100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2021-04-25

Aj. Motan Konyak In the Image of God
Genesis 1:26-27
By Aj. Motan Konyak

Full Service