100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

English Service 2021-04-18

Aj. Motan Konyak True Identity
Psalm 139:14
By Aj. Motan Konyak

Full Service