100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

ศึกษาพระคัมภีร์วิวรณ์ 2017

ศจ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์ ศึกษาพระพระธรรมวิวรณ์
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017
โดย ศจ.นรินทร์ สุรเนาวรัตน์