100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

ศึกษาพระคัมภีร์ 2021-03-30

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ศึกษาพระคัมภีร์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2021
วันแห่งคำถาม
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

ศึกษาพระคัมภีร์ 2021-03-29

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสนศึกษาพระคัมภีร์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2021
วันแห่งการชำระวิหาร
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

ชั้นศึกษาพระคัมภีร์

ขั้นศึกษาพระคัมภีร์
ชั้น ผู้สอน เวลา สถานที่
ผู้สนใจทั่วไป คุณสมยศ รัตนะชโยโต
อ.ยุวดนัย มิตรกูล
ผป.ธนิต ผู้พัฒน์
09:00-09:50 น. บริเวณห้องอาหาร อาคารพระอาจวิทยาคม
ชั้นผู้เชื่อใหม่ ว่าที่ ร.อ.อัครพล เค้าอุทัย
มน.เทวัญ ราชคีรี
09:00-09:50 น. บริเวณห้องอาหาร อาคารพระอาจวิทยาคม
ชั้นเตรียมรับบัพติศมา (ยุวชน) อ.นารีบูลย์ ราชคีรี 09:00-09:50 น. บริเวณห้องอาหาร อาคารพระอาจวิทยาคม
ชั้นเตรียมรับบัพติศมา (ผู้ใหญ่) มน.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร 09:00-09:50 น. บริเวณห้องอาหาร อาคารพระอาจวิทยาคม
ชั้นชีวิตสาวก (อุปนิสัยคริสเตียน) ผป.วรนุช พันธุพงศ์ 09:00-09:50 น. บริเวณห้องอาหาร อาคารพระอาจวิทยาคม
ชั้นสำรวจพระคัมภีร์ ศจ.สันติ แดงเรือน 09:00-09:50 น. บริเวณห้องอาหาร อาคารพระอาจวิทยาคม
ชั้นอนุบาล คุณครูอำพร แดงเรือน 09:00-11:30 น. ห้องศึกษาพระคัมภีร์ อาคารพระอาจวิทยาคม
ชั้นประถมศึกษา 1-2 คุณครูไพลิน เพ็ญบัณฑิตกุล
คุณครูชนิตร์นัยน์ แดงเรือน
09:00-11:30 น. ห้องศึกษาพระคัมภีร์ อาคารพระอาจวิทยาคม
ชั้นประถมศึกษา 3-4 คุณครูศรีทอง พรเจริญรุ่งเลิศ
คุณครูณัฎฐินี โทโน
09:00-11:30 น. ห้องศึกษาพระคัมภีร์ อาคารพระอาจวิทยาคม
ชั้นประถมศึกษา 5-6 ภญ.มุยะรี องค์เจริญ
คุณครูเมธินี สาขากร
09:00-11:30 น. ห้องศึกษาพระคัมภีร์ อาคารพระอาจวิทยาคม
ชั้นยุวชน มัธยมศึกษา 1-3 อ.ปองทิพย์ เทพอารีย์
อ.นราจันทร์ กิตติคุณ
09:00-11:30 น. ห้องศึกษาพระคัมภีร์ อาคารพระอาจวิทยาคม
ชั้นอนุชน มัธยมศึกษา 4-6 อ.วิสุดา จารุวรรณ 09:00-11:30 น. ห้องศึกษาพระคัมภีร์ อาคารพระอาจวิทยาคม
ชั้นอนุชน มหาวิทยาลัย อ.จุติมา ฐิติชาญชัยกุล 09:00-11:30 น. ห้องศึกษาพระคัมภีร์ อาคารพระอาจวิทยาคม
ชั้น Walk Through The Bible อนุชน อ.ปองทิพย์ เทพอารีย์
คุณวิรวิชญ์ รัศมิทัต
09:00-11:30 น. ห้องศึกษาพระคัมภีร์ อาคารพระอาจวิทยาคม
ชั้นเรียนพระคัมภีร์ปฐมกาล อนุชน คศ.ดารณี วราเศรษฐ์ 09:00-11:30 น. ห้องศึกษาพระคัมภีร์ อาคารพระอาจวิทยาคม
ชั้นเพิ่มความรู้ พระธรรมเอเฟซัส (English) อ.พอล สมิธ 13:00-14:30 น. ห้องศึกษาพระคัมภีร์ อาคารพระอาจวิทยาคม

 

พระธรรมยอห์น 2012-04-29

family of GOD ชั้นศึกษาพระคัมภีร์ "พระกิตติคุณยอห์น" โดย อ.พอล สมิธ

Bible Study "Gospel According to John" by Paul Smith

ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2012 เวลา 9:00-10:00 น.