100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มิถุนายน 2022 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

ขอแสดงความยินดีศิษยาภิบาลวาระใหม่

By: สันติ แดงเรือน.

Family of GODขอแสดงความยินดีที่สมาชิกคริสตจักรวัฒนาได้มีมติรับรองต่อวาระศิษยาภิบาล ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ อีกหนึ่งวาระ (ปี 2013-2017) ขอสมาชิกอธิษฐานเผื่อการรับใช้ของท่าน