100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

ผู้ปกครอง-มัคนายกวาระปี 2013-2015

By: สันติ แดงเรือน.

Family of GOD ผู้ปกครอง วาระปี 2013-2015
   1. ผป.ฉัตรสุดา จารุวรรณ
   2. ผป.ณรงค์ สารสมุทร
   3. ผป.ธนิต ผู้พัฒน์
   4. คุณอรนุช ไรวา
มัคนายก วาระปี 2013-2015
   1. มน.ก่อศักดิ์ อาชวากร
   2. มน.ดร.วิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์
   3. คุณสิริพงศ์ ราชคีรี
   4. อ.พัชรินทร์ สนธิวนิช
มัคนายกวาระปี 2013
     คุณจุฬารัศมิ์ คันธเสวี
ขอสมาชิกอธิษฐานเผื่อการรับใช้ของทุกท่าน และจะ มีพิธีสถาปนา-แต่งตั้งในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2012 นี้