100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

บัพติศมา ปี 2012 #7 ตุลาคม

worshipคริสตจักรวัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาประจำปี 2012 ครั้งที่ 7 ในเดือนตุลาคมนี้ โดยมีผู้รับบัพติสมา 5 ท่าน ดังนี้

บัพติศมาผู้ใหญ่

  1. ดร.ศรันย์  นักรบ  ผู้ปกครองดูแล  ผป.รศ.ดร.วราภรณ์  ธาระวานิช
  2. น.ส.ดลพร  หวังเสริมวงศ์  ผู้ปกครองดูแล  ผป.รศ.ดร.วราภรณ์  ธาระวานิช
  3. อาจารย์อภิชญา  ปานะ  ผู้ปกครองดูแล  ผป.พรรมหา  วุฒิวโรภาส
  4. นายจเร  จันทวงศ์  ผู้ปกครองดูแล  ผป.ณรงค์  สารสมุทร
  5. น.ส.วรรณี  จันทร์ประเสริฐ  ผู้ปกครองดูแล  ผป.จิตรา วรรธนะสิน