100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

บัพติศมา ปี 2012 #5 กรกฏาคม

By: Chalermkiat Kaewsanay.

worshipคริสตจักรวัฒนาขอแสดงความยินดีกับผู้รับบัพติศมาประจำปี 2012 ครั้งที่ 5 ในเดือนกรกฎาคมนี้ รวมทั้งสมาชิกใหม่ผู้ได้ย้ายสมาชิกภาพเข้ามาอยู่ในคริสตจักรวัฒนา ภาคที่ 6 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยมีผู้รับบัพติสมา 2 ท่าน รับบัพติศมาเด็ก 1 ท่าน และย้ายสมาชิกภาพอีก 2 ท่านดังนี้

บัพติศมาผู้ใหญ่

  1. นางสุนีย์ ศิริตระกูลชัย  ผู้ปกครองดูแล  ผป.สุชาดา ตีระพัฒนกุล
  2. นายธีรศักดิ์ วิมลนิมิตร  ผู้ปกครองดูแล  ผป.นพ.เอกลาภ ทองบริสุทธิ์

บัพติศมาเด็ก

  1. เด็กหญิงปริชญา บุญพัฒน์กุล  ผู้ปกครองดูแล  ผป.ธนิต ผู้พัฒน์

ย้ายสมาชิกภาพ

  1. นายณัฐภัทร ใจห้าว  ผู้ปกครองดูแล  ผป.ธนิต ผู้พัฒน์
  2. นายเกริกพันธ์ งามจิตสุขศรี  ผู้ปกครองดูแล  ผป.ธนิต ผู้พัฒน์ 
  3. คศ.รัตน์ติกาญจน์ ชุมพู  ผู้ปกครองดูแล  ผป.รศ.ดร.วราภรณ์ ธาระวานิช