100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการวันพุธรับเถ้า

Ash Wednesdayขอเชิญชวน สมาชิกคริสตจักรทุกท่านเตรียมตัวเข้าสู่เทศกาลเข้าสู่ธรรม และเชิญเข้าร่วมนมัสการพระเจ้า “วันพุธรับเถ้า” วันพุธที่ 2 มีนาคม 2022 เวลา 19:00 น. ณ พระวิหาร คริสตจักรวัฒนา เพื่อเป็นการเริ่มต้นการร่วมภาวนาอธิษฐาน 40 วันก่อนวันอีสเตอร์

ชั้นเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์

Wattana Church Logo

ตารางชั้นเรียนพระคัมภีร์ ออนไลน์ ผ่านทาง application (Zoom / Line)

การสามัคคีธรรมกลุ่มผ่าน application (zoom)

Online class

สำหรับช่องทางในการติดตามการนมัสการและการประกาศอย่างเป็นทางการของคริสตจักร พี่น้องสมาชิกสามารถติดตามได้ดังนี้ 

 • ช่องทางการติดตามการนมัสการออนไลน์ ของคริสตจักร Youtube: Wattana Church
 • ช่องทางการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการของคริสตจักร

 

 

เสนอชื่อผู้ปกครอง-มัคนายก 2021-2023

Nomination 2021-2023 ขอเชิญร่วมเสนอชื่อผู้ปกครอง และมัคนายก วาระปี 2021-2023 มีรายละเอียดดังนี้

 1. คณะธรรมกิจ คริสตจักรได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดำเนินการให้สมาชิกได้นำเสนอชื่อคณะผู้ปกครองและคณะมัคนายก
 2. สมาชิกเสนอชื่อผู้ปกครองและคณะมัคนาย วาระปี 2021-2023 ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020 เวลา 09:00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020 เวลา 23:59 น. โดยการเขียนเสนอชื่อในใบเสนอชื่อแล้วใส่ในกล่องรับหน้าพระวิหาร หรือการส่งไปรษณียบัตร (แบบตอบกลับ)
 3. คณะกรรมการสรรหา เปิดกล่อง และรวบรวมรายชื่อที่สมาชิกเสนอ ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2020 เพื่อพิจารณารายชื่อทั้งหมดที่สมาชิกได้นำเสนอ โดยพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และคุณสมบัติตามธรรมนูญของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 4. คณะกรรมการสรรหา เสนอรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาต่อคณะธรรมกิจ ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2020 เพื่อพิจารณาในอนุมัติรายชื่อ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะสัปบุรุษ
 5. นำเสนอรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาของคณะธรรมกิจ ต่อที่ประชุมสัปปุรุษของคริสตจักร ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2020 เพื่อออกเสียงรับรอง หรือ ไม่รับรอง

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดคำชี้แจงเพิ่มเติม

การเปิดนมัสการพระเจ้าภาคบ่าย

คริสตจักรจะเปิดการนมัสการพระเจ้า ภาคบ่าย ณ พระวิหารอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020 เป็นต้นไป 

 • 14:30 - 16:00 น. นมัสการพระเจ้าภาคภาษาไทย (ภาคบ่าย)

ผู้ที่ต้องการเข้านมัสการที่คริสตจักร ขอให้ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์คริสตจักร ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ (www.wattanachurch.org/worshipregister/preregister.php)

ขั้นตอนการเข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักร

ขั้นตอนการเข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักร

คริสตจักรจะเปิดการนมัสการพระเจ้า ณ พระวิหารอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020 เป็นต้นไป 

 • 09:00 - 10:00 น. นมัสการพระเจ้าภาคภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์
 • 10:30 - 11:50 น. นมัสการพระเจ้าภาคภาษาไทย
 • งดการนมัสการภาคบ่าย (14:30 น.)

ผู้ที่ต้องการเข้านมัสการที่คริสตจักร ขอให้ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์คริสตจักร ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ และปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย เมื่อเข้าสู่คริสตจักร (www.wattanachurch.org/worshipregister/preregister.php)

Announcement

 

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ 2020

Announcement

เชิญร่วมนมัสการ ศึกษาพระคัมภีร์
ช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี 2020

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมการนมัสการพระเจ้าในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม จนถึง วันที่ 12 เมษายน 2020 ตารางเวลาการนมัสการพระเจ้า แบบออนไลน์ เป็นดังนี้

เปลี่ยนรูปแบบนมัสการวันอาทิตย์

Announcement

ประกาศคริสตจักรวัฒนา เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการนมัสการเนื่องจากการแพร่ระบาด Covid-19 ครั้งที่ 2

เรียนพี่น้องสมาชิกที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน ขอนำสันติสุขขององค์พระผู้เป็นมายังพี่น้องทุกท่าน 

ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางคณะศิษยาภิบาล และคณะธรรมกิจของคริสตจักร ได้ประชุมปรึกษาหารือกันด้วยความรอบคอบ โดยเล็งถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพี่น้องเป็นสำคัญ คริสตจักรวัฒนาจึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบ จากการมานมัสการพระเจ้าที่พระวิหาร มาเป็นการร่วมนมัสการพระเจ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของคริสตจักรฯ เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราการของรัฐในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการงดการรวมตัวของกลุ่มคนในการทำกิจกรรมทางศาสนา จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมการนมัสการพระเจ้าในรูปแบบออนไลน์แทนการเดินทางมานมัสการพระเจ้าที่พระวิหารในวันอาทิตย์ที่ 22 และ 29 มีนาคม 2020 ตารางเวลาการนมัสการพระเจ้า แบบออนไลน์ เป็นดังนี้ 

 • 09:00 น. การนมัสการพระเจ้าภาคภาษาอังกฤษ
 • 10:15 น. การนมัสการพระเจ้าภาคภาษาไทย 

ทั้งนี้ของดกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในคริสตจักร เช่น กลุ่มแคร์ ชั้นเรียนรวีวารศึกษาเด็กและผู้ใหญ่ การนมัสการกลุ่มย่อย และการใช้สถานที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ ตลอดเดือนมีนาคม 2020

สำหรับช่องทางในการติดตามการนมัสการและการประกาศอย่างเป็นทางการของคริสตจักร พี่น้องสมาชิกสามารถติดตามได้ดังนี้ 

 • ช่องทางการติดตามการนมัสการออนไลน์ ของคริสตจักร Youtube: wattanachurch
 • ช่องทางการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการของคริสตจักร
  • Website: www.wattanachurch.org
  • Facebook: wattanachurch
  • Line official: Wattana Church

สุดท้ายนี้ ขอพระคุณและความรักของพระเจ้าทรงสถิต และเสริมกำลังพี่น้องสมาชิกทุกท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งสุขภาพกาย และจิตวิญญาณ ขอให้ทุกท่านได้ใช้เวลาในช่วงนี้ ติดสนิทกับพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์และหนุนใจซึ่งกันและกันให้เติบโตในความเชื่อและสติปัญญา ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 31:8 “ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลว หรือทอดทิ้งท่านเสีย อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย” 

ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด อาเมน

ด้วยรักในพระคริสต์

คณะศิษยาภิบาล และคณะธรรมกิจ

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2020

ประกาศคริสตจักรวัฒนา

 

นมัสการ วันพุธรับเถ้า 2017

Ash Wednesday ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือภาวนาธรรม
สำหรับเทศกาลเข้าสู่ธรรม

Ash Wednesday วันพุธรับเถ้า (Ash Wednesday) เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนาคริสต์ โดยเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลเข้าสู่ธรรม (มหาพรต) ซึ่งจะมีระยะเวลา 40 วัน (ไม่นับวันอาทิตย์) ก่อนวันปัสกา (อีสเตอร์) แต่ละปีวันที่จะเปลี่ยนไปเพราะยึดตามวันปัสกาเป็นหลัก ชื่อวันมาจากการที่บาทหลวงจะใช้นิ้วหัวแม่มือแตะเถ้าและทำเครื่องหมายกางเขนบนหน้าผากของชาวคริสต์ หรืออาจจะโรยเถ้าบนศีรษะ ซึ่งสื่อความหมายถึงความสุภาพถ่อมตนต่อพระเจ้า สำนึกถึงความต้อยต่ำของตนเอง เนื่องจากในสมัยพระคัมภีร์เถ้าเป็นสัญลักษณ์ของการไว้อาลัย

ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าคืนวันพุธรับเถ้า ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2017 เวลา 19:00 น. ณ พระวิหาร คริสตจักรวัฒนา 

การเปิดเรียนรวีวารศึกษา

คริสตจักรจะเปิดการเรียนการสอนรวีวารศึกษาทุกชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่ง เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

ผู้ที่ต้องการเข้านมัสการที่คริสตจักร ขอให้ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์คริสตจักร ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ (www.wattanachurch.org/worshipregister/preregister.php)

มาตรการป้องกันโรค COVID-19

มาตรการป้องกันโรค COVID-19 คริสตจักรวัฒนา

คริสตจักรจะเปิดการนมัสการพระเจ้า ณ พระวิหารอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020 เป็นต้นไป 

 • 09:00 - 10:00 น. นมัสการพระเจ้าภาคภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์
 • 10:30 - 11:50 น. นมัสการพระเจ้าภาคภาษาไทย
 • งดการนมัสการภาคบ่าย (14:30 น.)

ผู้ที่ต้องการเข้านมัสการที่คริสตจักร ขอให้ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์คริสตจักร ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ (www.wattanachurch.org/worshipregister/preregister.php)

คริสตจักรวัฒนาได้จัดเตรียมและขอความร่วมมือกับผู้เข้าสู่คริสตจักรได้พึงสังวรและระมัดระวังป้องกันโรคร่วมกัน

Announcement

 

การเปิดนมัสการพระเจ้า

ประกาศคริสตจักรวัฒนา
การเปิดนมัสการพระเจ้า

คริสตจักรจะเปิดการนมัสการพระเจ้า ณ พระวิหารอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2020 เป็นต้นไป 

 • 09:00 - 10:00 น. นมัสการพระเจ้าภาคภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์
 • 10:30 - 11:50 น. นมัสการพระเจ้าภาคภาษาไทย
 • งดการนมัสการภาคบ่าย (14:30 น.)

ผู้ที่ต้องการเข้านมัสการที่คริสตจักร ขอให้ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์คริสตจักร ระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ (www.wattanachurch.org/worshipregister/preregister.php)

Announcement

 

เปลี่ยนรูปแบบนมัสการวันอาทิตย์

Announcement

ประกาศคริสตจักรวัฒนา
เรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการนมัสการเนื่องจากการแพร่ระบาด Covid-19 ครั้งที่ 3

เรียนพี่น้องสมาชิกที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน ขอนำสันติสุขขององค์พระผู้เป็นมายังพี่น้องทุกท่าน 

ด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางคณะศิษยาภิบาล และคณะธรรมกิจของคริสตจักร ได้ประชุมปรึกษาหารือกันด้วยความรอบคอบ โดยเล็งถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพี่น้องเป็นสำคัญ คริสตจักรวัฒนาจึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบ จากการมานมัสการพระเจ้าที่พระวิหาร มาเป็นการร่วมนมัสการพระเจ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของคริสตจักรฯ เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราการของรัฐในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการงดการรวมตัวของกลุ่มคนในการทำกิจกรรมทางศาสนา จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมการนมัสการพระเจ้าในรูปแบบออนไลน์แทนการเดินทางมานมัสการพระเจ้าที่พระวิหารตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม จนถึง วันที่ 12 เมษายน 2020 ตารางเวลาการนมัสการพระเจ้า แบบออนไลน์ เป็นดังนี้ 

 • 09:00 น. การนมัสการพระเจ้าภาคภาษาอังกฤษ
 • 10:15 น. การนมัสการพระเจ้าภาคภาษาไทย 
 • งดการนมัสการภาคบ่าย (14:30 น.)

ส่วนกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นดังนี้

 • วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020 เวลา 09:00 / 10:15 น. นมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ทางตาล (Live)
 • วันจันทร์ที่ 6 – วันพุธที่ 8 เมษายน 2020 เวลา 19:00 น. ศึกษาพระคัมภีร์ “วันสิ้นยุค” (Online)
 • วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2020 เวลา 19:00 น. นมัสการพระเจ้าวันศุกร์ประเสริฐ (Online)
 • วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020
  • เวลา 06:00 น. นมัสการพระเจ้ารับรุ่งอรุณอีสเตอร์ (Online)
  • เวลา 09:00 / 10:15 น. นมัสการพระเจ้าวันอีสเตอร์ (Online)

สำหรับช่องทางในการติดตามการนมัสการและการประกาศอย่างเป็นทางการของคริสตจักร พี่น้องสมาชิกสามารถติดตามได้ดังนี้ 

 • ช่องทางการติดตามการนมัสการออนไลน์ ของคริสตจักร Youtube: Wattana Church
 • ช่องทางการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการของคริสตจักร

สุดท้ายนี้ ขอพระคุณและความรักของพระเจ้าทรงสถิต และเสริมกำลังพี่น้องสมาชิกทุกท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งสุขภาพกาย และจิตวิญญาณ ขอให้ทุกท่านได้ใช้เวลาในช่วงนี้ ติดสนิทกับพระเจ้า อ่านพระคัมภีร์และหนุนใจซึ่งกันและกันให้เติบโตในความเชื่อและสติปัญญา 

ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด อาเมน

ด้วยรักในพระคริสต์

คณะศิษยาภิบาล และคณะธรรมกิจ

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2020

 

วันเลวีผู้รับใช้พระเจ้า 2017

Levitesคริสตจักรภาค 6 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ขอเชิญพี่น้องสมาชิก ร่วมนมัสการพระเจ้าและรดน้ำคารวะ ศิษยาภิบาลและผู้รับใช้พระเจ้า เพื่อโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าและระลึกถึงผู้รับใช้ พระเจ้าที่เปรียบเสมือนครูฝ่ายจิตวิญญาน เนื่องในวันเลวี ผู้รับใช้ภาค 6 ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017 เวลา 16:00 น. ณ พระวิหารคริสตจักรวัฒนา

สุขสันต์วันอีสเตอร์ 2015

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมนมัสการ ศึกษาพระคัมภีร์ ระลึกถึงบรรพชน เนื่องในโอกาสเทศกาลอีสเตอร์ประจำปี 2015
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015 ดังรายละเอียดข้างล่าง