ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2016-10-23

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : หลากหลายในกายเดียว
1 โครินธ์ 12:14-27
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์