ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

นมัสการ ภาคเช้า 2016-09-04

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : การอธิษฐานและการทรงเรียก
1 เธสะโลนิกา 5:17, เอเฟซัส 6:18
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์