รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-09-04

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : การอธิษฐานและการทรงเรียก
1 เธสะโลนิกา 5:17, เอเฟซัส 6:18
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์