รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2016-07-17

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พื้นที่แห่งชัยชนะ End Zone
1 โครินธ์ 9:24-27
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์