ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคเช้า 2012-05-13

By: ผป.ดร.บรรจง ชมภูวงศ์.

family of GOD หัวข้อ : การศึกษาเพื่อชีวิตที่ครบบริบูรณ์
ยอห์น 10:1-18
โดย ผป.ดร.บรรจง ชมภูวงศ์