ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคเช้า 2014-11-09

ศจ.สุนทร สุนทรธาราวงศ์ หัวข้อ : เหตุผลที่เราสรรเสริญขอบคุณพระเจ้า
1 เปโตร 1:1-7
โดย ศจ.สุนทร สุนทรธาราวงศ์

โลกไม่ได้เป็นสถานที่นำความผาสุขที่แท้จริงมาสู่ชีวิตเราเป็นเหตุให้เราต้องขอบคุณพระเจ้าเราทั้ง หลายผู้เชื่อในพระเยซู คริสต์ เราเชื่อว่าพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลก และพระองค์ได้ทรงประทานสิ่งวิเศษ สุดให้แก่มนุษย์เรานั่นคือ สันติสุข ซึ่งสันติสุขนี้ทำ ให้เราสามารถอยู่ในโลกที่วุ่นวายได้อย่างมีความสุข และความสดชื่น และในพระธรรม 1 เปโตร 1:1-7 ได้หนุนใจและตอกย้ำความ เชื่อของเราทุกคนว่า ชีวิตในพระเยซูคริสต์คือชีวิตที่มีสันติสุข คือชีวิตที่ควรสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ พระธรรมตอนนี้สอนเราว่า แม้ว่าจะทุกข์ยากลำบากเรายังสามารถสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าได้ นั่นคือท่าที ของคนที่เชื่อในพระเจ้า วางใจในพระ เจ้า และคนที่รับเอาสันติสุขของพระเจ้าเข้ามาในชีวิต

พระธรรมตอนนี้กล่าวถึงผู้ที่เชื่อในพระเจ้าที่กระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆ คนเหล่านี้ไม่ได้อยู่แบบ สุขสบาย ไม่ได้อยู่ แบบอบอุ่น แต่อยู่ท่ามกลาง อุปสรรค ปัญหา และการขัดขวางมากมาย แต่ยัง สามารถสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าได้ นั่นคือ สิ่งที่จะท้าทายเราทั้งหลายในเช้านี้ด้วยกัน ว่าอะไรอยู่ในชีวิตเรา อะไรอยู่รอบๆ สถานการณ์ ไม่สำคัญเท่ากับคำถามที่เราต้องตอบตัว เองว่า พระเยซูคริสต์ยังอยู่กับเราใช่หรือไม่ และถ้าพระเยซู ยังเป็นพระเจ้าที่ครอบครองอยู่ในชีวิตของเรา เรา สามารถสรรเสริญ และขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณี ในพระธรรม 1 เปโตร 1:3-7 มีสามสิ่งอยู่ใน พระคัมภีร์ตอนนี้ที่อยากหนุนใจเชิญชวนเราทั้งหลาย ด้วยเหตุผลว่า เราจำเป็นต้องสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า

มนุษย์ทั่วไปเมื่อเจ็บจะบ่นว่า “ทำไม” เมื่อเรามีปัญหาจะสงสัยว่า “ทำไม” แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นใน พระเจ้า เราจะมีวิธีขอบ คุณพระเจ้าเหนือสถานการณ์ นั่นคือสิ่งที่ อ.เปโตรพยายามหนุนใจเราทั้งหลาย สามสิ่งนั้นมี ดังนี้

ประการแรก ใน 1 เปโตร 1:3 “เพราะพระเจ้าทรงประทานความหวังอันมีชีวิตให้แก่เรา” มนุษย์ อยู่ในโลกบนความหวังใน สิ่งต่างๆ มากมาย ถ้าเราไม่รู้จักกับพระเจ้า เงินจะเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของเรา เพราะว่าถ้าเรามีเงินมาก เรามีความสุขมาก มั่นคง มาก แข็งแกร่งมาก และคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้า วัตถุจะเป็นเครื่องการันตีของคนเหล่านี้ร้อยเปอร์เซนต์ อ.เปโตรเขียนพระธรรมตอน นี้เพื่อจะ ชี้แจงความจริงว่า มนุษย์ที่พระเจ้าทรงเลือก มนุษย์ที่ดำเนินชีวิตอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า คนเหล่านั้น มีความหวังในพระเจ้า ความหวังอันมีชีวิตในพระเจ้า พระธรรมตอนนี้ใช้คำว่าความหวังอันมีชีวิต ความหวังในวัตถุ อำนาจ ยศถาบรรดาศักดิ์ เงินทอง เป็นความหวังอันชั่วคราว แต่ความหวังอันมีชีวิต คือความหวังที่มั่นคงตลอดเวลา เป็นความหวังที่อยู่ในพระเจ้า และเกิดจากพระเจ้า คริสตชนไม่ใช่ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์เท่านั้น แต่เป็นผู้ที่มีบทบาทของชีวิตที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสัจจธรรมของพระเจ้าที่ชัดเจน เราดำรงชีวิตที่ชัดเจนในพระเจ้า เราเป็นคริสเตียนเพราะเรารู้จักชีวิตที่ชัดเจนในพระเจ้า

ชีวิตคริสเตียนแตกต่างจากการยึดถือทางศาสนาอย่างสิ้นเชิง พระเยซูคริสต์ที่เป็นพระเจ้าของเราที่เราเชื่อถือนั้น พระองค์สอนความชัดเจนของชีวิตให้แก่เราทุกคน พระองค์สอนถึงความหมายของชีวิต สอนถึงเรื่องการดำเนินชีวิต สอนเรื่องการมีความหวังในชีวิต อ.เปโตรพูดตอนนี้เพื่อแนะนำชีวิตเรา ขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลก อย่ากระวนกระวาย อย่าหนักใจ อย่าผิดหวังสิ่งที่อยู่ในโลก เพราะสิ่งที่อยู่ในโลกไม่ได้ทำให้ฐานแห่งชีวิตที่เรามีอยู่มั่นคง และเกิดสันติสุขเท่ากับชีวิตในองค์พระเยซูคริสต์ เพราะพระเยซูคริสต์ต่างหากที่ทำให้เรามีชีวิตและมีความหวังได้ และการที่เรามีความหวังในชีวิตนั้น เพราะเรามีพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์เป็นพระเจ้าที่แตกต่างจากทุกศาสนาอย่างสิ้นเชิง

พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเราและพระองค์ฟื้นคืนพระชนม์เพื่อจะอยู่กับเราและเป็นความหวังในชีวิตเรา นี่คือคริสต์ศาสนาของคริสเตียนที่วิเศษที่สุดสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ เรามีความหวังอันมีชีวิตเพราะ พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ สิ่งที่เราเชื่อศรัทธา ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตวันต่อวันอย่างมีความหวังได้ทุกวัน อย่าให้มีสักคนที่มองดูโลกสำคัญกว่าพระเยซูคริสต์ มองดูชีวิตในโลกเหนือกว่าความหวังในพระเยซู อ.เปโตรกล่าวไว้ว่า “เมื่อเราทั้งหลายศรัทธาในพระเจ้า เราได้เดินทางเข้าสู่ความหวัง ใจอันมีชีวิตซึ่งมีพระเยซู ทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตเราแล้ว” เราจึงสามารถสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า เพราะพระเจ้าดี พระเจ้าประเสริฐ และพระองค์เป็นผู้ที่ทำการอันยิ่งใหญ่ที่่วิเศษเหนือสิ่งใดๆ ทั้งสิ้นที่มนุษย์เข้าใจยาก อ.เปโตรให้เราสรรเสริญ และขอบคุณพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงประทานความหวังอันมีชีวิตให้แก่เรา

ประการที่สอง ในพระธรรม 1 เปโตร เหตุผลที่เราต้องสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าคือ พระเจ้าเป็น ผู้ประทานมรดกอันไม่เปื่อยเน่า คือชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราทุกคน พระเจ้าคือผู้ประทานชีวิตนิรันดร์นั่นคือ ถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเราได้อยู่ในสวรรค์ เพราะพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นผู้สัญญากับเรา อ.เปโตร ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้เราทั้งหลายเข้าใจ วันที่พระเยซูอยู่ในโลก อยู่กับสาวกของพระองค์ พระองค์บอกกับผู้ที่เดินในทางของพระองค์ และเป็นสาวกของพระองค์ว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดายกเว้นมาทางเรา”

พระเยซูคริสต์เป็นผู้นำเราไปสู่สวรรค์ อ.เปโตรเข้าใจเรื่องนี้ และตอกย้ำเรื่องนี้ว่า ขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกและมีความหวังในพระองค์ เราต้องดำเนินชีวิตอยู่บนความสัตย์ซื่อ จริงใจ และจริงจังในพระเจ้า เพราะว่าวันหนึ่งพระองค์จะนำเราสู่สวรรค์สถานของพระองค์ เราทุกคนจะเดินผ่านโลกเพราะโลกไม่ใช่บ้านเรา แต่เป็นเพียงที่อยู่ชั่วคราวเท่านั้น พระคริสต์เป็นผู้ที่สร้างสวรรค์ในชีวิตผู้เชื่อตลอดเวลา พระองค์จำลองสวรรค์ที่เราจะไปในอนาคตหลังความตายนั้น ขณะที่อยู่ในโลกแล้ว เพียงแต่เราต้องหนักแน่น ดำรงชีวิตอย่างสัตย์ซื่อในพระเจ้า

ในวันที่พระเยซูคริสต์เรียกเปโตรให้เป็นสาวกของพระองค์ เปโตรละทุกสิ่งทุกอย่างและติดตามพระเยซู เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่รู้จักพระคริสต์ พระองค์อยู่เหนือกว่าทุกสิ่งที่เขามีอยู่ในโลก และวันหนึ่งเราจะได้ไปอยู่ในเมืองบรมสุขเกษมอันเป็นนิจนิรันดร์

ในชีวิตของเราทั้งหลาย คนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าความตายนั้นน่ากลัว เพราะเค้าไม่รู้ว่าจะไปไหน แต่สำหรับคริสตชนแล้วความตายเป็นเรื่องไม่น่ากลัว แต่ความตายเป็นสะพานไปสู่สวรรค์สถานที่พระเจ้าเตรียมไว้ สวรรค์เป็นของเรา แน่นอนว่าสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้า แต่ในขณะที่เราอยู่ในโลก ขอให้เรารักษาสวรรค์ที่อยู่ในโลกของเราไว้ เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง สัตย์ซื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง ร่วมทำพันธกิจของพระเจ้าอย่างแท้จริง แล้ววันหนึ่งพระองค์จะตอบแทนการเสียสละ และการรับใช้ของเราทั้งหลายขณะที่อยู่ในโลก และเราไม่ต้องกลัวความตาย เพราะ เราจะได้กลับบ้านอันถาวร อ.เปโตรได้กล่าวไว้ว่า “เราจะได้รับมรดกซึ่งไม่มีการเปื่อยเน่า ปราศจาก มลทิน และไม่ร่วงโรย ซึ่งเตรียมไว้แก่พวกท่านทุกคนที่มีความหวังในพระเยซู คือสวรรค์สถาน”

ประการที่สาม ในพระธรรม 1 เปโตร ข้อที่ 5 “เพราะพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองเราด้วย ฤทธิ์เดชของพระองค์” สิ่งที่เราทำไม่ได้และมีไม่ได้คือ ความหวังอันมีชีวิต การจะไปสวรรค์และการเอาชนะมารซาตาน เราทำด้วยตัวเองไม่ได้ อ.เปโตรกล่าวว่า พระองค์จะคุ้มครองเรา รักษาเรา ปกป้องเราด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า นอกจากความ เชื่อในพระองค์อันทำให้เราเกิดความหวังแล้ว นอกจากคำสัญญาว่าขณะที่เราดำเนินชีวิตบนโลกนี้ พระองค์กำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ สถานอันไม่เปื่อยเน่าที่พระองค์จะมอบให้แก่เราทุกคนแล้ว

ในประการสุดท้ายพระองค์ยังสัญญาผ่าน อ.เปโตรว่า ชีวิตในโลกของเราทุกคนจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า อันนี้บอกให้เรารู้ว่า มนุษย์มีความสามารถจำกัด เราจึงต้องมีชีวิตที่อยู่บนการสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า เพราะ พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ประทาน ความหวัง ประทานสวรรค์ และเป็นผู้มีฤทธิ์เดช คุ้มครองเรา ขอให้ความเชื่อของท่านทั้งหลายเพิ่มพูนขึ้น และมีชีวิตที่เกิดผล ขอพระเจ้าอวยพระพร