รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

สิงหาคม 2018 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2014-08-17

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : มหาพรจากพระวจนะ
ฮีบรู 4:12-13
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์