ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคเช้า 2014-05-18

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ครองตน ครองคน ครองงาน
โคโลสี 3:12-17
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

โคโลสี 3:12-17 เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงยกโทษให้กันและกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใด ท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์ และจงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองจิตใจของท่าน พระเจ้าทรงเรียกท่านไว้ให้เป็นกายเดียวด้วย เพื่อสันติสุขนั้น และท่านจงมีใจกตัญญู จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า และเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตาม จงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระบิดาเจ้า โดยพระองค์นั้น

ชีวิตอยู่ในความสับสน โดยเฉพาะคนไทยในช่วงนี้ บ้านเมืองตกต่ำ เพราะการเมืองตกต่ำ ความพยายามแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ ทำให้จำนวนคนที่เสียชีวิตในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสูงถึง 6-7 พันคน 2.5% ของจำนวนคนเหล่านั้นเป็นเด็ก การหายไปของเครื่องบิน MH370 โศกนาฎกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ ชั้นประถมที่เรือเฟอร์รี่ของเกาหลีอับปาง แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงราย เศรษฐกิจที่ตกต่ำ ฝืดเคือง คนที่เรารักเริ่มล้มหายตายจากไป เมื่อชีวิตสับสนเราทำอย่างไร? เราได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุดดีพอหรือยัง? และสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานั้น ใช่และถูกต้องหรือไม่? การดำรงชีวิตท่ามกลางสังคมปัจจุบันนี้ค่อนข้างยาก หากเราสามารถบริหารชีวิตของเราให้หายสับสน โดยการตั้งสติดีๆ ให้ความสนใจในสิ่งที่ดี ที่ชอบ ตั้งใจที่จะแสวงหาความหมายของชีวิต เชื่อแน่ว่าแม้สถานการณ์ภายนอกอาจสับสนวุ่นวาย แต่ภายในชีวิตของเราจะมีความสงบ มีสติสัมปชัญญะ มีปัญญา รู้คิด รู้ทำ และเชื่อแน่ว่าเป้าหมายชีวิตและการดำเนินชีวิตจะชัดเจนและประสบความสำเร็จได้

การบริหารชีวิตนั้น จะต้องมีคนคอยบอก คอยสอน จะต้องมีตัวอย่าง จะต้องมีการสาธิต ต้องมีการทำให้ดู นี่คือกระบวนการการสร้างสาวก ในเดือนแห่งการรำลึกบรรพชนนี้ ตัวอย่างชีวิตของบรรพชนต่าง ๆ ทางความเชื่อได้วางอยู่ต่อหน้าเราหลายคน ทำให้เราเห็นถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทรงนำบรรพชนเหล่านั้น ผ่านอุปสรรคปัญหา ผ่านวิกฤตกาล และประสบความสำเร็จ ในการจัดการกับชีวิตของตน ดูแลคนที่อยู่รอบข้าง พัฒนางานให้ก้าวหน้าขึ้นไป เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติมากมาย

พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ สามารถเป็นบทเรียนด้านการบริหารชีวิต คือ การครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ เราจะเห็นหลักการการครองตน จะต้องเริ่มจาก

1. ครองตนด้วยความดี

1.1 รู้ว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรเราไว้ด้วยความรัก เราเป็นแก้วตาของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่เราบนกางเขน เราต้องซาบซึ้งในพระคุณเนื่องในการทรงเลือก เราต้องประจักษ์ถึงสิทธิพิเศษ บุคคลพิเศษของเราที่พระเจ้าให้ แท้จริงแล้วเป็นคนที่น่าหมายปองที่สุด น่าอิจฉาที่สุดที่ได้รับสิทธินี้
1.2 เป้าหมายชีวิตคือ ความบริสุทธิ์ ในฐานะที่พระองค์ทรงเลือกสรรเรา เพื่อวัตถุประสงค์สูงสุด คือ ความบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายของชีวิต ความบริสุทธิ์หมายถึงการถูกแยกออก หรือการสงวนไว้โดยเฉพาะ เล็งถึงของถวายซึ่งจะต้องปราศจากมลทิน การครองตนและการดำเนินชีวิตของเราต้องตั้งเป้าในเรื่องความบริสุทธิ์ เพื่อถวายแด่พระเจ้า พระองค์ปรารถนาให้เราแยกตัวจากโลก อยู่ในโลกอย่างไม่เป็นของโลก
1.3 ปกครองตนเองด้วยคุณสมบัติฝ่ายจิตวิญญาณ คือ ใจเมตตา ใจปราณี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทน (5 ใจ ) เมื่อรับความรัก มีเป้าหมายชีวิตชัดเจน คือ ความบริสุทธิ์ จำเป็นที่เราจะต้องมีคุณลักษณะของชีวิตฝ่ายวิญญาณ คือ 

  1. ใจเมตตา สงสาร ที่เรียกว่า compassion
  2. ใจปราณี เป็นความเมตตาสงสารที่แสดงออกเป็นการกระทำ
  3. ใจถ่อม คือ การถือว่าคนอื่นดีกว่าตน เป็นการฟังด้วยความเต็มใจ และฟังด้วยใจ
  4. ใจอ่อนสุภาพ คือ การแสดงออกภายนอก ที่เกิดจากภายใน คือ ความอ่อนน้อม
  5. ใจอดทน คือ การเปลี่ยนแปลงชีวิตในลักษณะของการอดกลั้น บังคับตัวเอง มิให้ไหลไปตามกระแสอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2. ครองคนด้วยความรัก

2.1 ผ่อนหนักผ่อนเบา คือ การช่วยกันไปช่วยกันมา ขอให้ยึดหลักไก่มา หมูไป ไม่ใช่ หมูไปไก่มา อย่าคิดว่าเป็นการเสียเปรียบ แต่เป็นการได้ เพราะจะเกิดประสบการณ์ และมีกำไรในงานทุกอย่าง
2.2 ยกโทษ การกระทบกระทั่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอ ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดได้จากความอ่อนแอทางร่างกาย จิตใจ บางครั้งเกิดจากทิฐิของตน และการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ตัวเองต้องถูกต้องเสมอ
2.3 ผูกพันด้วยความรัก ใช้ความสัมพันธ์ การเอาใจใส่ ความห่วงใยในการทำงาน ใช้ความรัก ความปรารถนาดีต่อกัน ในการแก้ปัญหา ใช้ความรักนำ ความสัมพันธ์ตาม แบ่งปันสามัคคีธรรม ผิดตกยกเว้น
2.4 มีสันติสุขของพระคริสต์ ให้พระเยซูมาก่อน ให้คนอื่นมาก่อน ตนเองทีหลัง จะเกิดสันติสุข
2.5 กตัญญูรู้คุณ เป็นคุณธรรมชั้นสูง เกิดจากพระคุณพระเจ้า และรู้จักนับพระพร รู้จักตอบสนอง เป็นคุณธรรมประจำใจของคริสเตียน การรู้จักทดแทนพระคุณพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคริสเตียน 

3. ครองงานด้วยธรรม

3.1 ใช้พระวจนะเป็นหลัก ในการคิดวางแผน ในการตัดสินใจ ในการให้คุณให้โทษ ในการกำกับติดตาม ท่าทีแห่งการยกพระวจนะของพระเจ้า และยึดพระวจนะพระเจ้าสูงสุด เป็นแนวทางปฏิบัติ ทำให้เกิดความสัตย์ซื่อต่องานที่ทำ การระมัดระวังให้งานเป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าและการทรงนำ ยึดหลักคุณธรรมในการครองงาน
3.2 สอนและเตือนสติ ยึดหลักการสร้างสาวก โดยการสอนและการเตือนสติ คริสเตียนทุกคนต้องเป็นคนพร้อมที่จะรับคำสอน คำเตือนสติ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต พัฒนาตนเอง พัฒนางาน
3.3 ทำด้วยใจโมทนา ให้งานเป็นที่สรรเสริญพระเจ้า ถวายเกียรติพระองค์ โดยการทำงานของตนให้ดีที่สุด ทำงานเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า
3.4 ทำในนามของพระเยซู มี 2 ความหมาย คือ 

  1. อย่าให้เสียชื่อพระเยซู
  2. มีพระเยซูอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือ

3.5 ทำด้วยใจขอบคุณ มีความหมาย 3 ประการ

  1. ใจขอบคุณ คือ การสำนึกในพระคุณ
  2. แสดงออกซึ่งความเต็มใจ เต็มที่ เต็มกำลัง สุดจิตสุดใจ
  3. เป็นเรื่องความชอบธรรม ความถูกต้องที่พึงทดแทนพระคุณของพระเยซู

การยอมให้พระเจ้าและพระวจนะเป็นหลักครองชีวิตของตน ครองผู้คนรอบข้าง ครองการงานที่จะทำ ทำให้เราเห็นเป้าหมายชัดเจน เพราะพระเจ้าจะตรัสผ่านพระวจนะหรือพระคัมภีร์ให้เราเห็นถึงความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ให้เราห่างจากความบาปและความมืดบอด ให้เราออกจากทางที่ไม่ถูกต้อง ให้เรามองไปในทิศทางสู่เป้าหมาย ให้เราหายจากความกังวลใจ ให้เราไปด้วยความเชื่อมั่น ให้เราผ่านอุปสรรคขวากหนาม โดยการอ่านพระวจนะ ชีวิตของเราจะมีชัยชนะ หากชีวิตเราให้ความสนใจ จดจ่ออยู่กับสิ่งใด สิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาทันที หากชีวิตเราจดจ่ออยู่กับความหมายและความรัก ความรักก็จะมีคุณค่า ชีวิตก็จะมีความหมาย หากชีวิตเราจดจ่ออยู่กับการครองตนด้วยความดีงาม เราก็จะสามารถครองคนอื่น โดยใช้ความรัก และในที่สุด เราจะสามารถครองงาน โดยใช้พระวจนะของพระเจ้า ชีวิตของเราจะหายสับสน และประสบความสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์