รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคเช้า 2013-09-22

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : โลกได้ถูกตรึงไว้จากข้าพเจ้าแล้ว
กาลาเทีย 6:14
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์