ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เทศนา ภาคเช้า 2013-09-22

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : โลกได้ถูกตรึงไว้จากข้าพเจ้าแล้ว
กาลาเทีย 6:14
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์