ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-10-10

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : หัวใจแห่งการรับใช้
ฟีลิปปี 2:1-11
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า