ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-09-19

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ความล้ำค่าของพระคัมภีร์
สดุดี 119:9-16
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า