ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคเช้า 2021-09-12

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : โคมส่องเท้า...แสงสว่างส่องทาง
สดุดี 119:105-112
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคเช้า